Privacyverklaring

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens ?

Het ADVOCATENKANTOOR DECONINCK & DEBLAUWE (hierna ‘het Advocatenkantoor’) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Hierna vindt U de contactgegevens van het Advocatenkantoor:

ADVOCATENKANTOOR DECONINCK & DEBLAUWE
Koning Albertlaan 48
9080 Lochristi
Tel. : 09 337 50 70
[email protected]
www.advocaatlochristi.be

Het Advocatenkantoor houdt zich nauwgezet aan de regelgeving inzake privacybescherming.
Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

 
Welke algemene persoonsgegevens worden verwerkt ?

Het Advocatenkantoor verwerkt algemene persoonsgegevens omwille van haar wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen (zie onder meer artikel 488 e.v. Ger. W. en artikel 495 Ger. W.), doordat gebruik wordt gemaakt van haar diensten, en/of omdat U deze zelf aan het Advocatenkantoor hebt verstrekt.

Persoonsgegevens kunnen eveneens worden verkregen omdat deze worden ontvangen van derden ingevolge de uitvoering van de overeenkomst en wegens opzoeking en opvraging op initiatief van het Advocatenkantoor.

Het Advocatenkantoor verwerkt (gebeurlijk en volgens noodzaak) volgende algemene persoonsgegevens :

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Rijksregister-, KBO-, en BTW-nummer
 • Telefoon-, GSM-, en faxnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer.
 
Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt ?

Alleen indien strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht, verwerkt het Advocatenkantoor de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens :

 • Strafrechtelijk verleden
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Persoonsgegevens zoals ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt ?

Het Advocatenkantoor verwerkt Uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op het Advocatenkantoor rust
 • Om de door de cliënt gevraagde diensten te vervullen
 • Ter behartiging van de vitale belangen van de opdrachtgever, de cliënt of de beschermde persoon
 • Voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat (gebeurlijk) aan (een advocaat van) het Advocatenkantoor is opgedragen
 • Het afhandelen van betalingen
 • Om met alle betrokkenen te kunnen communiceren teneinde de opdracht uit te voeren.

 

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd ?

Het Advocatenkantoor neemt de bescherming van Uw gegevens ter harte en neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen en voorzorgen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging, enz. tegen te gaan. 

Het Advocatenkantoor neemt geen deel aan geautomatiseerde verwerking van data die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Als U de indruk heeft dat Uw gegevens niet goed beveiligd zouden zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kan U steeds het Advocatenkantoor contacteren.

 

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard ?

Het Advocatenkantoor houdt een lijst bij met Uw voor- en achternaam, geboortedatum en Uw adresgegevens om te verifiëren of er geen belangenconflicten kunnen optreden bij het aanvaarden van nieuwe opdrachten.

Het Advocatenkantoor bewaart de overige persoonsgegevens gedurende 5 jaar na beëindiging van de opdracht conform de wettelijke bewaarplicht voor advocaten (art. 2276bis B.W.).

 

Worden persoonsgegevens verstrekt aan derden ?

Persoonsgegevens worden enkel verstrekt aan derden indien noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht.

Het Advocatenkantoor verkoopt geen persoonsgegevens aan derden.

 

Kunnen gegevens worden ingezien, aangepast of verwijderd ?

Elkeen heeft principieel het recht om haar of zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft elkeen het recht om haar of zijn eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van haar of zijn persoonsgegevens door het Advocatenkantoor.

Dat betekent dat U bij het Advocatenkantoor een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van U beschikken in een computerbestand naar U of een ander, door U genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van Uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van Uw toestemming of bezwaar op de verwerking van Uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door U is gedaan, kan het Advocatenkantoor U vragen zich te legitimeren.

Het Advocatenkantoor houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, en uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van Uw verzoek.

U dient wel voor ogen te houden dat het Advocatenkantoor niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan Uw verzoek tot toezending, mededeling, inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang, voor de vrijwaring van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

 

Hoe kunnen klachten worden ingediend?

Indien U een inbreuk vermoedt door het Advocatenkantoor op de privacywetgeving of op andere regels die Uw persoonsgegevens beschermen, kan U het Advocatenkantoor contacteren via de hierboven vermelde contactgegevens.

Het Advocatenkantoor wilt U er tevens op wijzen dat U steeds de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel.: 02 274 48 00
Fax.: 02 274 48 35
 [email protected]