Geertrui Deconinck

Advocaat aan de balie van Gent sinds 1 september 2000
Geertrui Deconinck

Geertrui DECONINCK vatte haar universitaire opleiding in de Rechten aan in 1994 en behaalde in 1999 met onderscheiding de titel van
Licentiaat in de Rechten aan de Gentse Universiteit.

In 2000 studeerde zij met onderscheiding af als Master in European Criminology and Criminal Justice Systems.
In 2005 behaalde zij het getuigschrift van Bemiddelaar in Familiezaken aan de Universiteit van Gent.
In 2006 behaalde zij het certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht bij de Orde van Vlaamse Balies.

Zij oefent tevens het ambt uit van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Zelzate.

Advocaat DECONINCK wordt veelvuldig aangesteld als gerechtelijk mandataris, hetzij als bewindvoerder of voogd , hetzij als curator over onbeheerde nalatenschappen .

Door het volgen van studiedagen, cursussen en bijkomende gespecialiseerde opleidingen blijft zij de meest recente ontwikkelingen op juridische vlak volgen.

Wettelijke bepalingen

Geertrui Deconinck oefent het beroep uit als vennoot van de BV Geertrui Deconinck. De zetel van het kantoor is gevestigd te 9080 Lochristi, Koning Albertlaan 48. Het kantoor heeft als ondernemings- en BTW-nummer 0892.062.973.

Haar beroepsaansprakelijkheid als advocaat is, via een collectieve polis, afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies, verzekerd bij NV AMLIN EUROPE als hoofdverzekeraar (en medeverzekeraars Zurich en KBC), met maatschappelijke zetel gevestigd te NEDERLAND, AMSTELVEEN, handelsregister nr. 33055009, met bijkantoor in België onder ondernemingsnummer 0416.056.358 toegelaten onder de code nr. 0745, onder polisnummer LXX034899. Makelaar: Vanbreda, Risk & Benefits, Plantin en Moretuslei 297, 2140 ANTWERPEN, telefoon (03) 217 55 72 – fax (03) 236 16 80. De waarborg van deze overeenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in BELGIË gevestigd kantoor. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of CANADA, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of CANADA.

Als advocaat ingeschreven aan de balie van GENT, is elk van de advocaten onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die in het Nederlands geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de balie te GENT die op verzoek kunnen worden bezorgd.

Elk van de advocaten is onderhevig aan een buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Arbitrageregels ereloonbetwistingen van balie GENT van 17 februari 2009 en de Codex van balie Gent van 1 februari 2009. Meer informatie kan u terugvinden op www.balie-gent.be – erelonen (in het Nederlands).